ท่านอยู่ที่นี่: หน้าแรก » คำอธิบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

คำอธิบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

คำอธิบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
การประเมินของโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"


หากต้องการสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ท่านต้องลงทะเบียนที่นี่ เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งและปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตที่ได้ระบุเอาไว้ในการคุ้มครองข้อมูลดังต่อไปนี้เท่านั้น

ข้าพเจ้ายินยอมให้โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เปลี่ยนแปลงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และยินยอมให้เครือข่ายท้องถิ่นแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและรายละเอียดต่างๆในใบสมัครของข้าพเจ้าไปยังโครงการได้

การยื่นใบสมัครยังหมายถึงการที่ข้าพเจ้ายินยอมให้โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เปิดเผยข้อมูลการสมัคร รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเพื่อนำเสนอโครงการต่อสาธารณชนตราบเท่าที่โรงเรียนของข้าพเจ้ายังได้รับการรับรองอยู่

ข้าพเจ้ายินยอมให้โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลบางส่วนที่แนบไปพร้อมกับการสมัคร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับตราของโรงเรียนสำหรับงานทางด้านสื่อที่จะมีต่อไปของโครงการ หรือของเครือข่ายท้องถิ่นของข้าพเจ้า

กรุณาส่งข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับติดต่อ (ชื่อบุคคล อีเมล โทรศัพท์ และที่อยู่) ไปยังเครือข่ายท้องถิ่นของข้าพเจ้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปไปยังสื่อมวลชนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ:ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร (ถึง: โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเวลาต่อมา หรือส่งอีเมลไปที่ contact@littlescientistshouse.com

Hinweise zum Web-Tracking

Wir zeichnen Nutzungsprofile zur bedarfsgerechten Verbesserung unserer Dienste auf.
Hierzu wird ein eindeutiger Webanalyse-Cookie in Ihrem Browser abgelegt.
Falls Sie dies nicht wnschen, knnen Sie das Web-Tracking jederzeit deaktivieren.

องค์กรที่ดำเนินโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ